ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam
RSIN: 815431764
KvK-nummer: 24355608

Post- en bezoekadres

Postadres:
   Ger Koekkoek, secretaris
   Van Asperenstraat 11
   3371 HR Hardinxveld-Giessendam

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier. Voor nadere vragen kunt u zich richten tot de penningmeester.

Giftenreglement

Het giftenreglement van de ChristenUnie vindt u hier. Er zijn de afgelopen jaren geen bijdragen groter dan  €4.500 ontvangen. Nadere informatie over giften is terug te vinden in de financiële verslagen.

Bijbehorende documenten

Jaarverslag CU HVGD 2015 2016

Jaarverslag CU HVGD 2014 2015

Financieel verslag CU HVGD 2014

Beginselverklaring

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

De partij heeft dit verwoord in de Beginselverklaring, die op 24 november 2018 is goedgekeurd door de leden. 

Klik hier om de Beginselverklaring te lezen (PDF):