Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020

Molen Tiendwegmaandag 08 juli 2019 16:04

Tijdens de algemene beschouwingen geeft je als politieke partij je visie op het komende jaar. Hieronder vindt u de bijdrage van de ChristenUnie over de Perspectiefnota 2020.

Belangrijke punten in onze bijdragen gaan over: Maatschappelijke Agenda (MAG), inzet verkoopopbrengst Eneco, het sociaal domein en het gebruik van de openbare ruimte.

Geachte voorzitter,

Mijn zonen houden wel van een potje voetbal en ik heb het geluk dat ik op loopafstand woon van een mooie buitenspeellocatie nabij sporthal de Appelgaard. In het weekend ‘moet’ daar regelmatig gevoetbald worden. De laatste tijd heb ik daar verrassende gesprekken. Uit de Nieuwe Buurt komen om de zoveel tijd wat schuchtere jongentjes (of meisjes) tevoorschijn die de buurt aan het verkennen zijn. Even later komt er dan ook vaak een vader (of moeder) tevoorschijn. Na het voetballen is er dan tijd voor een praatje. Ik begin dan over Hardinxveld-Giessendam en wat ze ertoe brengt om hier te komen wonen. Ik wil jullie tijdens onze Algemene beschouwing meenemen in zo een gesprek en wat daarin allemaal naar voren komt. Ik heb overigens dezelfde gesprekken met de bewoners die van elders uit ons dorp komen naar de Nieuwe Buurt, die kinderen lopen iets minder schuchter rond, maar de vaders willen vaak precies hetzelfde.

Met de calisthenicsbaan in het Westpark hadden vader en zoon ook al kennis gemaakt, al noemen ze het gewoon een klimrek. In ons verkiezingsprogramma noemden wij het publieke fitnessapparaten, wij zijn blij dat er hier nu een van is gerealiseerd! Ik heb ze uitgelegd dat de calisthenicsbaan, naast het enthousiasme van de initiatiefnemers, mede het resultaat is van de MAG, de actieve en gezonde poot. Het bleek dat de andere ‘poot’ van de MAG ‘met en voor elkaar’, en dan vooral omzien naar elkaar voor nieuwe bewoners ook heel belangrijk is om je snel thuis te voelen.

De vader begon wat te lachen toen ik uitlegde dat het college met verve aan de slag is gegaan met dit nieuwe initiatief, maar van de gemeenteraad geen middelen heeft gekregen om het een vervolg te kunnen geven, met wat calvinisme is niets mis zei hij, maar voor een dubbeltje kan je natuurlijk niet op de 1e rang zitten. Wij kunnen niet anders dan dit laatste te onderschrijven. Tijdens het schrijven van de Perspectiefnota waren sommige dingen over de MAG misschien nog niet duidelijk, maar ondertussen hebben we een positieve evaluatie achter de rug. Zoals een goede evaluatie betaamd zijn er aandachts- en verbeterpunten, maar de doelstellingen van de MAG staan als een huis en dat hier ook volgend jaar aan gewerkt moet worden staat als een paal boven water - de optie kan gelicht worden. Wij roepen het college dan ook op om in de Begroting 2020 op dit punt boter bij de vis te doen en de lasten op het juiste niveau te ramen. Wij zien drie mogelijkheden voor de financiering: uit het exploitatiesaldo 2020/2021, uit besparingen op de bedrijfsvoering, of uit de MAG budgetten zelf. Wij kiezen voor de eerste optie. De eerste twee begrotingsjaren is er na de Meicirculaire nog enige begrotingsruimte en de verlengingsoptie is voor twee jaar, één en één in is voor ons ook in dit geval twee. Zeker omdat het college aangeeft dat er in de bedrijfsvoering geen ruimte is en omdat financiering vanuit het MAG-budget ten koste gaat van de MAG doelstellingen, iets wat wij niet willen. Wij zijn benieuwd hoe het college en de andere partijen naar dit punt kijken met de uitkomsten van de evaluatie op zak.

Goede voorzieningen zijn voor nieuwe dorpsgenoten belangrijk: goed onderwijs/scholen staan dan ook hoog op het prioriteitenlijstje. Het is dan ook uitermate vervelend als je als ouder wordt geconfronteerd met overvolle scholen, omdat de leerlingenprognoses uit het verleden niet juist zijn. In Boven-Hardinxveld is daar nu niets meer aan te doen behalve dan het plaatsen van noodlokalen. Wij roepen het college op hiervan te leren en te bezien hoe in de toekomst dergelijke uitkomsten kunnen worden voorkomen. We denken hierbij vooral aan de scholen in de Westwijk, die zo is onze leken inschatting met alle nieuwbouw meer kinderen krijgen!

Ik stelde de vader ook de vraag waar de gemeente haar geld aan uit moet geven. De vader begon weer te lachen, nergens natuurlijk zei hij, dan blijft de OZB lekker laag. Ik herinnerde hem aan zijn uitspraak over ‘voor een dubbeltje op de eerste rij zitten’. Daar heb je een punt zei hij, het gaat natuurlijk om het juiste evenwicht. Duurzaamheid vind ik een heel belangrijk thema. De klimaatdrammers gaan veel te ver, maar dat we wat moeten is duidelijk.

Duurzaamheid is voor ons als ChristenUnie ook heel belangrijk. We zijn dan ook blij dat dit een prominente plek heeft gekregen in de voorgestelde verdeling van de Eneco middelen. Je zou hierdoor bijna vergeten dat de verdeling van de genoemde € 10 miljoen verkoopopbrengst wel heel erg uit de lucht komt vallen. Met 244 woorden verdelen we € 10 mln., dat is € 40.000 per woord. Dit is voor de ChristenUnie te snel. Voor het verdere debat willen we dan ook het volgende meegeven:

  • Je kunt de huid pas verkopen als de beer is geschoten, dus pas bij definitieve verkoop willen wij definitieve besluiten nemen over de inzet van de opbrengst
  • Wij willen van alle eventuele bestedingsvoorstellen stevige onderbouwingen waarom bedragen nodig zijn. Nu is het niet meer dan een verdeling.
  • Ten aanzien van de voorgestelde richtingen, wij herkennen de doelen schuldreductie, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Het baggerplan daarentegen komt voor ons onaangenaam uit de lucht vallen. Wij vragen ons af, of het niet beter is het baggerplan ‘gewoon’ te financieren uit de rioolheffing, ook al gaat deze daardoor omhoog.
  • Schuldreductie is voor ons geen doel op zich. Eventuele schuldreductie pas je toe omdat risico’s ten aanzien van een schuld te hoog zijn. Schulden ga je aan om voorzieningen te realiseren. Het aangaan van schulden moet je dus bezien in het licht van voorzieningen die je ermee realiseert, hierover hebben we in deze raad kaders gesteld (zie kasstroom overzicht). Eventuele schuldreductie willen we dan ook vanuit deze kaders bezien. Wij roepen het college dan ook op de effecten van de voorstellen van Eneco in dit kasstroom overzicht te verwerken. Nu moeten we dat zelf doen en uit die bierviltjes blijkt voor ons dat het college de zaken iets te negatief presenteert.


Het zijn niet alleen maar gouden bergen aan de horizon, verre van. Eergisteren heeft er een intensief debat plaatsgevonden in de Drechtraad over de kosten van de uitvoering binnen de Sociale Dienst Drechtsteden. Hetzelfde gesprek is volgens mij vandaag gevoerd in het Algemeen Bestuur van de dienst Gezondheid & Jeugd. Voor ons is het duidelijk dat de tijd van de scherpere keuzen is aangebroken. Wij zijn blij dat de Drechtraad dat ook heeft ingezien en zichzelf heeft gedwongen tot het maken van deze scherpere keuzen.

In eerste instantie lag de focus in het sociaal domein vooral op het goed uitvoeren van de nieuwe taken, vervolgens spraken we over de transformatie – daar zijn we nog steeds mee bezig. Voor de ChristenUnie staat nog steeds als een paal boven water dat er zorg moet zijn voor mensen die dat nodig hebben. De cijfers over gebruik van jeugdzorg (en WMO) stemmen wel tot nadenken. Is de maatschappij daadwerkelijk zoveel complexer geworden in de afgelopen jaren dat het een stijging van de kosten van jeugdzorg met € 10 mln. legitimeert. Gaat dit echt over jongeren die absoluut zorg nodig hebben, of is hier ook sprake van uitdagingen waar ouders primair voor aan de lat staan en waar nu de maatschappij voor wordt aangeslagen? Indringende, moeilijke vragen. Echter ook vragen die we niet kunnen laten liggen. Wat betreft de ChristenUnie moeten we opnieuw vaststellen of alle zorg daadwerkelijk verleend wordt aan mensen die het ook nodig hebben, of dat er ook zorg wordt verleend aan mensen bij wie het goed uitkomt, maar die ook andere opties hebben. Dit zal geen makkelijk traject worden, maar gezien de rekening die we moeten betalen is het wel onvermijdelijk, of heeft het college de verwachting dat het rijk in de toekomst met oplossingen over de brug komt?

Programma 3 heet niet voor niets een prettige woon- en leefomgeving. Voor alle inwoners is dit heel belangrijk. Vorige week spraken we over de lokale paragraaf Wonen. Voor ons stond hier vraaggericht bouwen centraal, dat willen we hier herhalen. Je kunt namelijk pas nadenken over de vraag heb ik een prettige woon- en leefomgeving als je ergens woont! Goed dat er middelen worden vrijgemaakt voor het verhogen van kwaliteit van het straatbeeld, civiele kunstwerken (bruggen) en speel- en ontmoetingsplekken.

In de woonomgeving spelen dilemma’s, de gesprekken met de vader vonden plaats op de openbare ruimte naast de Appelgaard. Deze ruimte heeft een hele duidelijke diverse functie, wij vermoeden dat deze ruimte wordt bedoeld in de zin dat ‘een andere beheersvorm (van sporthallen) kan leiden tot ruimtelijke vraagstukken’, waar vorige keer ook over is ingesproken. Overigens wel vreemd dat een beheersvorm leidt tot ruimtelijke vraagstukken. Wij roepen het college op om wanneer deze ruimtelijke vraagstukken ook maar iets concreter worden dan de nu opgenomen zinnen direct met de buurt in gesprek te gaan en ook onze raad te informeren. Op voorhand snappen wij namelijk niet direct waarom een gewijzigde beheersvorm ruimtelijke vraagstukken oplevert, deze onduidelijkheid maakt ook dat je in eerste instantie kritische reacties oproept.

Een ander groot dilemma in de woonomgeving is (de afwikkeling van) verkeer en parkeren. Goed dat er daarom nagedacht wordt over verbreding en herinrichting van de Spoorweg, dat is echt nodig. Bijzonder dat alleen in de risicoparagraaf wordt gesproken over ontsluiting van station De Blauwe Zoom aan de noordzijde. Wij zouden hierover ook tekst verwachten in het beleidsgedeelte, we verwachten dat in de begroting terug! Een doorgang/overgang voor fietsers (en daarmee toch ook voor rolstoelen) en voetgangers vinden wij belangrijk!

Ik ga weer terug naar het gesprek met de vader. Tijdens het gesprek kom je natuurlijk niet alleen maar weg met het stellen van vragen. De wedervraag vanwaar als die vragen is snel gesteld. Wanneer dan uitkomt dat je raadslid bent is de vervolgvraag waarom snel gesteld. Veel antwoorden zijn dan mogelijk maar voor mij als ChristenUnie raadslid inspireert een tekst uit de Bijbel dan heel sterk: Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad ik ook jullie bloei (Jeremia 29, vers 7). Vandaar onze inzet voor Hardinxveld-Giessendam, maar nog veel meer ons gebed.

Dank u wel.

 

Cor van Vliet

4 juli 2019

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.