Waarom wij instemden met nieuwbouw Neptune Shipyards

vrijdag 19 april 2013 19:07

Onder grote belangstelling van bewoners en ondernemers vond op donderdag 28 maart 2013 de besluitvorming plaats door de gemeenteraad over de nieuwbouwplannen van Neptune Shipyards. Een complex dilemma met tegengestelde belangen. Een scheepswerf met het verzoek om medewerking aan een mega grote bedrijfshal met kantoor (met daarnaast nog de optie van een vrijstaande kantoortoren) en daar tegenover zo’n 25 woningen die daarvan de dupe zouden worden.

Worsteling
De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie heeft geworsteld met dit vraagstuk. Allereerst hebben we bezoeken gebracht en gesprekken gevoerd op locatie met ondernemer en bewoners. Bij beide partijen aangedrongen op overleg om (indien mogelijk) onrustgevoelens weg te nemen. Er zijn hiervoor bijeenkomsten belegd om dichter bij elkaar te komen, want het bleek om meer dan nieuwbouw te gaan. Ook om overlast en wantrouwen tegenover de ondernemer. Volgens de bewoners is er door de ondernemer geen enkele handreiking gedaan. Volgens de ondernemer zal zeker rekening worden gehouden met de gevoelens van de bewoners, maar kan aan het plan in omvang niet worden gesleuteld vanwege de beoogde bedrijfsvoering. En daar zit de angel.

Bedrijfsplan
De ChristenUnie neemt de bewoners en ondernemer zeer serieus en heeft alle bezwaren afgewogen. Bewoners willen wel meewerken, maar dan aan een hal die 8 meter lager wordt dan nu ontworpen. Maar Neptune Shipyards laat weten dat de beoogde 22 meter onderdeel is van een bedrijfsplan en dus niet voor de fun. Minder hoog bouwen zou aanzienlijk goedkoper zijn. De vraag is dan relevant of we deze scheepswerf nu wel of niet voor ons dorp willen behouden. De ChristenUnie is van mening dat we niet moeten willen dat een succesvolle ondernemer ons dorp verlaat. Tegen elke prijs? Nee, zeker niet. Gaan er bewoners er op achteruit? Ja, met name in de winterperiode zullen een aantal woningen zoninval ontberen. Gaan  er bewoners op vooruit? Ja, de nieuwbouw zal een reductie betekenen in de geluidsoverdracht vanwege werkzaamheden in een goed geïsoleerde bedrijfshal.

Zondag
Een ander bezwaar dat voor de ChristenUnie zwaar weegt is verruiming van de werktijden waarmee ook de zondag is gemoeid. Hierover heeft ook onze fractie indringend met de ondernemer gesproken. Het gevolg is dat Neptune Shipyards naar de bewoners schriftelijk heeft bevestigd dat “alleen in uiterste noodzaak op de zondagen activiteiten zullen plaatsvinden”. Is deze zorg een grond om het plan tegen te houden? Nee, dat kan uitsluitend op basis van ruimtelijke argumenten. 

Zondagswet
De ChristenUnie heeft ondanks dat gegeven informatie ingewonnen naar de mogelijkheden als gemeente om bijvoorbeeld met verwijzing naar de Zondagswet dwingende maatregelen voor te schrijven. Deze wet biedt hiervoor juridisch weinig kansen. Wel zou de gemeente middels een raadsbesluit het werken op zondag als ongewenst kunnen verklaren. Er bestaat op dit moment echter geen juridisch kader om dit af te dwingen. Hierover is tevens overleg gevoerd met wethouders De Jong (ChristenUnie) en Boerman (SGP). Naast het gegeven dat in de oude regeling ook zondagsarbeid is toegestaan, zij het binnen bepaalde tijden, kwamen we tot de conclusie dat de intentie van Neptune Shipyards zoals in de brief verwoord, op dit moment meer garantie biedt dan een rechtsgang.

Handhaving milieuregels
Als laatste punt noemen we de vrees voor overlast door licht en geluid bij toenemende activiteiten. Neptune Shipyards heeft aangegeven ook hier serieus werk van te maken. De ingediende zienswijze van de bewoners heeft geleid tot een aanscherping van de milieuregels waaraan is toegevoegd: “De roldeuren aan de oostzijde van hal 1 dienen gesloten te blijven tijdens werkzaamheden in de hal behoudens voor het direct doorlaten van goederen. In de nachtperiode mag buiten niet worden gebikt, geslepen of geschuurd.” De ChristenUnie heeft vervolgens vragen gesteld aan het college over handhaving van de milieuregels. Hierop is geantwoord dat de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag is hier op toe te zien en dat de gemeente aanspreekbaar is betreffende overige activiteiten van de omgevingsvergunning. Afhankelijk van de overtreding zal een effectief middel zoals een bestuursdwang of dwangsom worden opgelegd. De ChristenUnie ziet hier mogelijkheden om de ondernemer op de voet te volgen en zowel de gemeente als de provincie indien nodig tot actie aan te sporen.

De ChristenUnie nodigt omwonenden uit om hun ervaringen met ons te delen. 

Kees Pille
Fractievoorzitter

« Terug

Reacties op 'Waarom wij instemden met nieuwbouw Neptune Shipyards'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.