Coalitiebesprekingen Hardinxveld-Giessendam in afrondende fase

2018-06-07 Persbericht Coalitievorming-gzaterdag 09 juni 2018 12:44

Maandag 4 juni hebben de onderhandelende partijen T@B, SGP en ChristenUnie een principeakkoord bereikt voor de nieuwe coalitie. Na een maand van intensieve en constructieve besprekingen tussen de drie partijen is het coalitieakkoord nagenoeg gereed. De titel van het akkoord is 'Hardinxveld-Giessendam: met elkaar en voor elkaar'. In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn de visie en voornemens van de coalitie op hoofdlijnen opgenomen.

Combinatie met raadsprogramma
Bijzonder aan het akkoord is dat nadrukkelijk wordt gestreefd naar een brede samenwerking met alle fracties in de gemeenteraad. In het coalitieakkoord zijn daarom onderwerpen aangemerkt die de nieuwe coalitie verder wil brengen samen met de gemeenteraad. Dit is mede gebaseerd op de eerdere gesprekken met de overige fracties. Voor deze onderwerpen zijn in het coalitieakkoord geen inhoudelijke afspraken gemaakt. De coalitie kijkt uit naar de verdere uitwerking van die thema's op een andere manier dan toe nu toe gebruikelijk was.

Kandidaat-wethouders installeren op 4 juli
De kandidaat-wethouders in het nieuwe college zijn mevrouw Trudy Baggerman (T@B), de heer Theo Boerman (SGP) en de heer Jan Nederveen (ChristenUnie). Ook de portefeuilleverdeling is op hoofdlijnen bepaald. Zo omvat de portefeuille van Trudy Baggerman de vertegenwoordiging in Drechtsteden, sociaal domein, wonen, ruimtelijke ordening en gemeentelijk vastgoed. Theo Boerman krijgt financiën, verkeer & vervoer, openbare werken, invoering omgevingswet en onderwijs in zijn portefeuille. Jan Nederveen krijgt duurzaamheid & milieu, sport & cultuur, toerisme & recreatie, economie en de MAG in zijn portefeuille.

De benoeming van de beoogd wethouders staat gepland op woensdag 4 juli. Na aanbieding van het coalitieakkoord aan de gemeenteraad en goedkeuring door de gemeenteraad van de kandidaat-wethouders vindt benoeming en installatie plaats.

Gesprek met PvdA en CDA
De komende periode tot aan de installatiedatum wordt door de coalitiepartijen gebruikt om het gesprek aan te gaan met PvdA en CDA over de totstandkoming van het akkoord en de gedachten over het raadsprogramma te delen. Ook wordt redactioneel de laatste hand aan de teksten gelegd.

Traject tot nu toe
Na het duidingsdebat op 24 maart 2018 werd de heer Werner ten Kate aangesteld als verkenner. Nadat hij zijn verkennende gesprekken heeft gevoerd, heeft Ten Kate een rapportage met adviezen opgeleverd. Op basis hiervan zijn de drie coalitiepartijen begin mei gestart met de onderhandelingen. De heer Klaas van Eldik heeft de afgelopen weken het proces begeleid.

Persbericht van de onderhandelde partijen: SGP, T@B en ChristenUnie

« Terug