Jaarrekening 2021

168x168 Wim IJzermanwoensdag 13 juli 2022 22:12

Op 30 juni vond het debat plaats over de Jaarrekening 2021. Een jaarrekening met een positief resultaat van € 1,2 miljoen. Wim IJzerman sprak namens de fractie van de ChristenUnie de volgende bijdrage uit:

Voorzitter,

Voor ons liggen de jaarstukken 2021. Om te beginnen willen wij onze dank en waardering uitspreken naar alle medewerkers binnen de organisatie die aan dit jaarverslag hebben gewerkt. Dat heeft heel veel tijd en inspanning gekost. Onze complimenten daarvoor. Voor de nieuwe wethouder Arjan Meerkerk het eerste jaarverslag, in feite legt hij verantwoordelijkheid af over wat onder zijn voorganger tot stand is gekomen. Opnieuw een jaarverslag dat een positief resultaat laat zien ook t.o.v. de laatste wijziging in de begroting. In die zin ligt de lat hoog voor de nieuw aangetreden wethouder.

Voorzitter, uw college sluit het bestuursverslag af met uw dank en zegen aan God uit te spreken. Die woorden kunnen wij van harte onderschrijven. We willen daar op deze plaats onze dank uitspreken voor een College dat op deze wijze erkent dat het ook niet op eigen kracht vertrouwt. Dat is best bijzonder.

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar. Vorig jaar tijdens de behandeling van het verslag over 2020 sprak ik namens onze fractie de hoop uit dat de corona periode, althans voor zover de enorme impact op ons leven, achter ons lag. Dat is helaas anders uitgepakt. Het geeft maar weer eens aan hoe afhankelijk en kwetsbaar wij mensen zijn. Er is dan ook alle reden voor de door u geuite dankbaarheid, nu crona niet zo een grote impact meer heeft.  

In het vervolg van dit betoog willen we als ChristenUnie een aantal zaken voor het voetlicht brengen:

De cijfers
Dan richten we ons eerst op de jaarrekening, we hebben het tenslotte over de cijfers. We mogen concluderen dat de langlopende schulden afgelopen jaar met ruim EUR 3 mio zijn afgenomen. De kortlopende schulden zijn weliswaar toegenomen, maar nog altijd veel lager dan de vlottende activa. We kunnen als gemeente dus aan onze schulden voldoen.

We hebben gelukkig enige financiële ruimte als gemeente en gezien de bouwplannen op de langere termijn is dat ook nodig. Schulden kunnen nodig zijn om sommige plannen te realiseren, maar dat zal altijd op verantwoorde wijze moeten gebeuren. Dat kan door genoemde daling van schulden enerzijds en de toename van de reserve anderzijds. We zullen echter, gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden, scherp aan de wind moeten blijven zeilen. Dat is ook afgesproken in het coalitie akkoord 2022/26 . Maar dat gaat over de komende jaren en komt dus volgende week aan bod.

Jeugdzorg
De kosten van de jeugdzorg baren ons zorgen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat hier steeds geld bij moet. Ook nu is er weer een negatief effect van € 713.000. Zwaardere casussen. U spreekt van een uitdaging om lokaal te transformeren. We zien dat de problemen toenemen. We zijn benieuwd naar de transformatie. Duidelijk is dat dit financieel niet zo door kan gaan. Aan de andere kant zijn we het als samenleving ook verplicht er aan bij te dragen dat jongeren zo gezond en gelukkig mogelijk kunnen opgroeien en waar nodig ook hulp te bieden waar dat niet vanzelf gaat.

MAG
Bij de MAG zien we een voordeel. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat initiatieven vanuit de samenleving (in het kader van buurt bestuurt) met minder middelen bekostigd konden worden. Met andere woorden onze inwoners zijn goed in staat met elkaar iets te organiseren zonder de hand bij de gemeente op te houden. Wellicht zou het voordeel gebruikt kunnen worden om burgers in buurten waar de mogelijkheden wat minder zijn een zetje te geven samen iets te organiseren. 

Waterbus
Vorig jaar is de gemeenteraad uitgebreid geïnformeerd over de aansluiting op de waterbus. We hopen dat de pilot snel van start kan gaan en hopen nog altijd dat Hardinxveld binnen afzienbare tijd wordt aangesloten op een waterbus/taxi netwerk van Rotterdam tot Gorinchem. Dit zou een mooie aanvulling zijn van het openbaar vervoer netwerk voor onze burgers.

Armoede onder jongeren
Onze fractie is positief over uw voornemen de in 2021 nog gereserveerde bedragen uit de zogenaamde Klijnsma gelden bestemd voor armoedebestrijding te besteden om jongeren die financieel klem zitten te helpen sociaal mee te doen. Wellicht dat het College daar al wat meer concrete informatie over de invulling kan geven?

Project Iedereen is anders
In onze technische vragen hebben wij vragen gesteld over het project Iedereen is anders. De voor mei geplande raadsavond over dit onderwerp kon om begrijpelijke reden niet doorgaan. Onze fractie is zich bewust van de gevoeligheid van dit onderwerp. Binnen onze achterban wordt hier ook divers over gedacht en dat mag. Tegelijkertijd is het onze taak er voor te zorgen dat iedereen ongeacht achtergrond in ons dorp zich thuis, geaccepteerd en veilig kan voelen.

Diverse losse punten
Zwembad: afwachten waar de initiatiefnemers mee komen.

Woningbouw: blijft de hoofdmoot en zorg. Wij hebben er al vaker op gewezen dat bouwen geen doel op zich is. Het gaat om leven en wonen. Daarom is het van het grootste belang dat de burgers hierbij betrokken zijn. Participatie zal het sleutelwoord zijn, ook gezien de Omgevingswet, als die tenminste ooit nog ingevoerd wordt.

Inpassingsvisie Boezemkanaal en -gemaal. Heeft afgelopen jaren tot vragen en emotie/commotie bij de burgers die hier door geraakt worden geleid. Begrijpelijk. Tegelijkertijd moet er iets gebeuren om ook in de toekomst droge voeten, of in ieder geval droge woningen te houden. We moeten als gemeente dit goed blijven uitleggen en burgers meenemen.

Regionale Energiestrategie (RES)
De ChristenUnie is blij dat de eerste stappen met betrekking tot de RES gezet zijn en de besluiten die genomen zijn. De oorlog in de Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis hebben dit echter al wel achterhaald. De ongemakkelijke boodschap is dat transitie waarschijnlijk niet voldoende zal zijn, maar dat we moeten minderen. Ik moet eerlijk zeggen dat dit gemakkelijk is gezegd, maar dat ik daar het pasklare antwoord niet op heb. Is trouwens ook niet de eerste verantwoording van de gemeente.  

Voorzitter, de ChristenUnie complimenteert het College met deze jaarstukken en kan ook instemmen met het Raadsvoorstel.

Wim IJzerman
30 juni 2022

« Terug