Perspectiefnota 2023-2026

168x168 Wim IJzermanwoensdag 13 juli 2022 22:36

Op 7 juli sprak Wim IJzerman de volgende bijdrage uit over de Perspectiefnota 2023-2026:

Voorzitter,

Allereerst onze dank aan allen binnen de organisatie die bij hebben gedragen aan deze Perspectiefnota, ook aan de beantwoorders van de technische vragen onze hartelijke dank.

Het gaat hier om een beleidsarme Perspectiefnota. Dat is logisch, gezien het feit dat er net een nieuw College is aangetreden, nadat er een coalitie akkoord is gesloten. Dat akkoord bevat de hoofdlijnen voor de komende jaren, we zien de vertaling daarvan naar beleid met vertrouwen tegemoet. Overigens, de formatie was snel afgerond. Dat bewijst maar weer eens, dat de lange duur van de kabinetsformatie in Den Haag niet aan de ChristenUnie te wijten viel. Wij zijn altijd bereid tot bouwen en verbinden!

We spreken vanavond over perspectief. Dat gaat te midden van veel spanningen, internationaal, maar ook dichter bij huis. Tijdens het debat over de jaarrekening vorige week hebben wij onze waardering geuit over de dank aan en de zegen van God, door het College opgenomen in het bestuursverslag. Het zou ook zo in de Perspectiefnota passen.

Net na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, hoorde ik in de media iemand zeggen: "je zou gaan geloven dat het boek Openbaringen waar is". Voorzitter, ik ga hier geen tijdrede houden, maar wie een beetje thuis is in de Bijbel zal niet helemaal verrast zijn door wat we zien gebeuren. Dat biedt trouwens ook perspectief: het gebeurt niet zo maar, er zit een Hand achter de loop van de gebeurtenissen. Dat ontslaat ons niet van de plicht om te doen wat in ons vermogen ligt. In verbinding met God en met elkaar.

Die verbinding is belangrijk. We zien in onze samenleving een toenemende trend van individualisme en polarisatie. Nuance en je best doen om iemand met een totaal andere mening, of opvatting respect en ruimte te geven verdwijnt steeds meer. Het stikstof debat (was het maar een debat) laat dat zien. Zeker er is van alles te zeggen voor en over de diverse standpunten en visies. De manier waarop dit geuit wordt baart echter wel grote zorgen. Dat geldt overigens ook voor de manier waarop de plannen zijn gebracht.

Ons dorp is gelukkig nog relatief rustig. Maar de landelijke trend gaat ons dorp niet voorbij. Dat vraagt van ons als volksvertegenwoordigers wijsheid, tact en geduld. Ja, mensen moeten bij ons terecht kunnen met vragen, zorgen, boosheid etc. Het is echter wel van belang hoe we hier mee om gaan. Gelukkig verlopen de gesprekken hier in het algemeen op ordentelijke wijze. Laten we hierop ook alert blijven. Politiek is er om verschillen te laten zien, maar ook om vanuit die verschillen tot goede besluiten te komen.

Wellicht goed voor een relativering: tijdens een podcast hoorde ik iemand de term flopwekking gebruiken, een parodie op opwekking. Dat ging uiteraard niet over politiek, maar wel om ook je falen eens te durven benoemen. In de politiek moeten we juist onze successen verkopen, vinden we. Maar we zijn ook mensen en die falen nou eenmaal ook. Het zou de politiek misschien wat dichterbij de burger brengen als we ons falen ook eerlijk benoemen.

Voorzitter, namens de ChristenUnie wil ik een aantal punten uit de Perspectiefnota naar voren halen.

Dat betreft allereerst de financiën. De Perspectiefnota liet al een positieve ontwikkeling zien voor de jaren 2023 tot en met 2025. De meicirculaire versterkt dat beeld nog eens.Terecht geeft het College meteen een winstwaarschuwing, omdat de inflatie waarmee gerekend is niet realistisch is. Wij gaan er vanuit dat in de begroting 2023-2026 aan deze nieuwe werkelijkheid zal zijn aangepast.  

In de meicirculaire wordt € 445.000 geoormerkt voor energietoeslag. We zijn blij dat het College hiervoor een groot bedrag reserveert. Wij vragen het College dit gericht in te zetten, zodat degenen die dit het meest nodig hebben er ook het meest van profiteren. Voorkom zoveel mogelijk dat inwoners door de hoge energieprijzen in de problemen komen. Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de burgers, namelijk let ook zelf op wat je kan besparen. Wellicht dat hulp bij en voorlichting over mogelijkheden tot besparen een onderdeel van de hulp moeten zijn.

Groeiagenda. Mogelijk zijn er extra middelen nodig om alle ambities uit te voeren. Wij vragen het College om snel met voorstellen te komen. Het gaat niet alleen om het halen van de ambities, maar ook de wijze waarop. Er staan veel plannen op de rol, maar voor een deel vragen deze behoorlijke investeringen alvorens deze gerealiseerd kunnen worden. Het is van belang dat het geld doelgericht, efficiënt en juist besteed wordt. We moeten daarom goed alles af kunnen wegen. Missers hebben grote gevolgen voor de ambities.

Gemeentelijk armoede en schuld beleid. Terecht vermeldt de Perspectiefnota dat inzetten op voorkomen belangrijk is. Ook in ons dorp zien we dat mensen niet mee kunnen komen, financieel in de problemen komen, ook al hebben beide partners een baan. Investeren in relaties is belangrijk, zodat mensen een persoon/instantie hebben waar zij op terug kunnen vallen. Het is dus van belang dat het Sociaal Team in beeld heeft om wie het gaat, het aantal, maar ook wat de problematiek is. Maak hierbij ook gebruik van de deskundigheid die onder de burgers aanwezig is. Ik denk dan aan de diaconieën van de kerken, maar ook aan Servanda, vakbonden etc.

Omgevingswet. Het ziet er naar uit dat deze nu toch echt per 1 januari a.s. ingevoerd gaat worden, nu de Eerste Kamer de wet vorige week heeft goedgekeurd. Daar sprak men overigens ook al de zorgen uit, of het ict deel tijdig op orde zou zijn. We snappen dat dit voor een groot deel buiten de macht van het College valt, maar vragen wel om ons op de hoogte te houden. Er komt hiermee veel op de organisatie af. Wij adviseren om dit traject regionaal op te pakken. Dit is nu typisch een voorbeeld van lokaal als het kan, regionaal als het moet.

Bouwen. Er is geen onderwerp dat zo vaak terugkomt als dit. We hebben het dan ook over een serieus probleem. Veel jongeren die gedwongen nog bij hun ouders wonen omdat er geen woningen (althans betaalbare) voorradig zijn. Terecht zetten we in op bouwen voor de eigen inwoners. Wij zien op dit punt uit naar een beleidsrijke begroting. Er zijn goede stappen genomen, nu de voortgang nog. We willen in onze bijdrage bij deze perspectiefnota benadrukken dat er gebouwd wordt voor alle doelgroepen. Het is voor ons geen wet van Meden en Perzen, maar we willen wel er wel voor pleiten ook voldoende sociale (huur) woningen te realiseren. De norm van 30% over de gehele gemeente kan daarbij als richtlijn dienen. Voor de reeds afgesproken projecten is dat niet meer aan de orde, maar wellicht is er voor het laatste deel van de Blauwe zoom en voor komende projecten een mogelijkheid om nog eens met Fien te praten over prestatie afspraken. Welke mogelijkheden zien zij?

BOA. De Perspectiefnota meldt het aantal BOA's uit te breiden. Wij kunnen dit alleen maar onderschrijven. Onze BOA doet zijn werk zeer goed, wij maakten daar pas weer kennis mee. Maar 1 is weinig. De vraag is of veiligheid de taak van de gemeente is, maar als de Rijksoverheid hierin niet over de brug komt moeten we als gemeente zelf de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze inwoners nemen.

Groen beleid. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad een nieuw groen beleidsplan aangenomen. Wij zullen de voortgang hiervan blijven volgen. Het is in deze zaal al vaak gezegd: om ons dorp leefbaar te houden en de gevolgen van de klimaatverandering zoveel mogelijk op te vangen is voldoende groen en dan met name diversiteit belangrijk. We hebben als raad een motie aangenomen van het CDA waarin het College opgeroepen wordt om het plein voor het gemeentehuis te vergroenen. Dit biedt de gemeente een uitstekende mogelijkheid het voorbeeld te geven. Wij roepen u dan ook op om hier op korte termijn uitvoering aan te geven.

Voorzitter, ik ga afronden. Zoals gezegd, deze Perspectiefnota is beleidsarm. Wij zien uit naar de begroting en plannen die het College dan zal presenteren. Het coalitie akkoord heeft als titel Samen krachtig voortbouwen. Dat vat samen waarvoor wij als coalitie, maar ook als raad staan. Wat de ChristenUnie betreft is er geen sprake van zij en wij, coalitie versus oppositie. Daarom doen wij nogmaals een oproep aan PvdA en CDA om met ons mee te bouwen. Vanuit verschillende visies, maar dat geldt ook voor de coalitie partijen. Samen willen we een mooi Hardinxveld-Giessendam waar het goed wonen is. Niemand heeft de wijsheid in pacht, we hebben elkaar nodig om te corrigeren, te stimuleren etc.

Mensen zijn feilbaar, maar wij geloven dat we onze talenten mogen gebruiken om tot zegen voor elkaar te zijn. In het vertrouwen dat we het van onze goede God mogen verwachten.

Namens de fractie van de ChristenUnie

 

Wim IJzerman
7 juli 2022

« Terug