Programmabegroting 2023

168x168 Wim IJzermanwoensdag 16 november 2022 19:44

Op donderdag 10 november is de Programmabegroting 2023 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad legt in de begroting vast welke doelen zijn in 2023 wil behalen en hoeveel geld dat mag kosten.

Wim IJzerman sprak tijdens het debat onderstaande bijdrage uit:

Voorzitter, 

Vanavond bespreken wij de programmabegroting 2023. We hebben daarbij een dubbele primeur. Een nieuwe verantwoordelijk portefeuillehouder en een nieuwe opzet.  Wat het eerste punt betreft hebben wij in mei ons vertrouwen al uitgesproken, er is geen reden om dat te herzien. Het tweede wel. Wij zijn positief over deze nieuwe opzet van de rapportage. Deze is overzichtelijk, goed te volgen en dus ook gemakkelijker te lezen. We hebben wel een kanttekening: soms zijn de voornemens erg algemeen. Als voorbeeld noemen we de Ambities in tijd en financiële vertaalslag. Dit mag best scherper, ook in de tijd, zoals aangegeven.  Maar het geeft wel inzicht in punten die aandacht verdienen. 

In vijf minuten kan niet alles behandelen, we moeten kiezen:

Energie
Dan beginnen we bij energie. Geef hierin het goede voorbeeld als gemeente. Burgers krijgen advies te investeren in goede isolatie en de thermostaat niet te hoog te zetten. De thermostaat hoeft ook in deze raadszaal op hooguit 19 graden. Wie dat te laag vindt kan een extra trui, vest of een jasje aan doen. 

Financiën
Een gezonde financiële positie is voor ons van belang. We zijn dan ook tevreden over de begroting voor de eerste drie jaren. Daarna ontstaat een onzekere situatie. Het Rijk zal de bijdragen niet blijvend verhogen. Voor een gemeente die grote plannen heeft en forse investeringen te wachten staan ligt hier een hele uitdaging. Twee projecten die genoemd worden zijn gemeentehuis en de sporthal De Wielewaal. Een goede afweging m.b.t. levensduur verlengende maatregelen is een must. Soms kan vervangen op termijn verstandiger zijn. 

Veiligheid
Wij steunen van harte het voorstel voor een tweede BOA. Wel is het van belang dat deze een duidelijke taakomschrijving krijgt. Misschien een tip: vuurwerk overlast. Terecht heeft de burgemeester daar eerder zijn irritatie over uit gesproken. Het geknal het hele jaar door is eigenlijk te gek voor woorden. Laat staan de schade aan o.a. omgeving, milieu  aan eigendommen.

Jeugdzorg
Het is een terugkerend refrein. Iedere keer toch weer duurder dan verwacht. Vanuit dat oogpunt kunnen wij ons vinden in het voorstel de verwachte voordelen over 2024 en 2025 voorlopig te reserveren. Van belang is wel dat de middelen toereikend zijn voor zorg aan eigen jongeren. We kunnen hen niet in de kou laten staan.   

Woonomgeving
Ten aanzien van de woonomgeving ligt er natuurlijk een taak voor de gemeente. Maar benut vooral het kapitaal dat in onze gemeente aanwezig is. We denken aan bijvoorbeeld kerken, andere maatschappelijke initiatieven. Dit is het laaghangend fruit, waar de gemeente niets of minder aan hoeft te doen. Dat loopt goed, zodat de gemeente tijd en geld aan andere taken kan besteden. Er moet ook goed onderscheid gemaakt worden tussen wie wel en niet op eigen kracht verder kan. Op die laatste moeten wij ons richten. De programma begroting heeft het over een tweesporen beleid, waarbij vermeld staat dat er een vangnet is. Kennen degenen die het nodig hebben dit en weten ze hoe hiervan gebruik te maken? 

Een positief punt dat we zeker willen noemen is het concreet benoemen van de gedenksteen en inzet op rouwverwerking voor ouders die tijdens de zwangerschap hun kind hebben verloren. 

Vluchtelingen en statushouders
Dit betreft een gevoelig thema. Wat ons betreft is het devies dat het beter is te geven dan te ontvangen. Uiteraard zijn passende schaal en draagkracht daarbij van belang. De opvang van vluchtelingen uit o.a. Oekraïne nu, maar in het verleden ook uit bijvoorbeeld voormalig Joegoslavië tonen aan dat onze inwoners hulpvaardig zijn. Goede communicatie en voorlichting is hierbij onmisbaar. 

Investeringen
Opvallend is de toename van de verwachte investeringen in 2023. Het lijkt ons niet realistisch dat die ook allemaal gerealiseerd gaan worden in 2023. Wij zouden graag een prioritering zien. Wellicht kan het College daarbij ook aangeven wanneer wat volgend jaar niet door kan gaan dan wel gepland wordt. 

Duurzame gemeente
Zorg voor goede informatie, maak duidelijk wat er van de burger wordt verwacht. Stimuleer initiatieven zoals die van de bewoners aan de Parallelweg rondom het Boezemkanaal en de agrariërs ten noorden van de Betuwelijn. 

Voorzitter, tot slot wil ik iedereen in de organisatie bedanken voor de inzet voor deze programmabegroting en de beantwoording van de technische vragen!

Het College sluit de inleiding af met dankbaarheid naar God voor de vele voorrechten, lees zegeningen die wij hier nog steeds ontvangen. Vorige week vierden we Dankdag. Er is veel om voor te danken en onze fractie waardeert dat het College dat ook uitspreekt. Wij wensen u Gods zegen toe bij uw taak en het uitvoeren van de begrote plannen. 

 

Donderdag 10 november 2022, 

Wim IJzerman

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Programmabegroting 2023-2026 .pdf2,8 MBapplication/pdfdownload

« Terug