Bericht vaststelling bestemmingsplan bedrijventerreinen 't Oog

Het Oog groot.JPGmaandag 04 maart 2019 16:19

Op 21 februari jl. heeft de gemeenteraad – met steun van de ChristenUnie – het bestemmingsplan ’t Oog – bedrijven vastgesteld.

Dit besluit was het slotstuk van een stevig debat over met name de verhouding tussen (toekomstig) bedrijventerrein ’t Oog en de woonwijk de Blauwe Zoom.

In onze gemeente zijn nagenoeg geen vrije kavels meer beschikbaar voor bedrijven. Wij willen als ChristenUnie ondernemers, ook wanneer hun bedrijven groeien, graag behouden voor Hardinxveld-Giessendam. Door bedrijven (blijvend) te huisvesten wordt de economie versterkt en ontstaat er werkgelegenheid. Tegelijkertijd willen we woongenoot voor onze inwoners, zonder overlast door bedrijven. Precies dit spanningsveld lag bij dit debat op tafel.

Bewoners van de Blauwe Zoom hebben via zienswijzeprocedures gewezen op de hoge milieucategorieën die op het nieuwe bedrijventerrein werden toegestaan (4.2 en 4.1, hoe hoger de categorie hoe groter de potentiële overlast is). Het college heeft vervolgens besloten de toegestane categorieën te verlagen (naar 4.1 en 3.2).

De bewoners zagen graag een nog verdere verlaging in het plan. In eerste instantie zagen ook wij hiervan niet het bezwaar, mede omdat er momenteel geen bedrijven bekend zijn die zich willen vestigen die dergelijke hoge milieu categorieën ‘nodig hebben’ voor hun bedrijfsvoering.

Al snel bleek echter dat het niet zo simpel lag. De Provincie heeft namelijk ook een vinger in de pap. In dit geval verbiedt de Provincie een verdere verlaging van de milieucategorie, dan die door het college is voorgesteld.

Het debat spitste zich toe op de vraag, of we dit wel zo precies moesten opvolgen, of dat we dit met een korreltje zout kunnen nemen. In het debat heeft onze partij geen steekhoudende argumenten gehoord waarom de opdracht van de Provincie genegeerd zou kunnen worden.

Als ChristenUnie zijn we van mening dat je ‘hogere wetgeving’, zonder deugdelijke onderbouwing, niet kunt negeren.

Samen met de wens tot het willen aanbieden van bedrijfskavels in ons dorp en de verlaging van de milieucategorie binnen de toegestane grenzen vonden wij het voorgestelde bestemmingsplan daarom rijp om definitief vast te stellen.

Tegelijkertijd willen we op alle mogelijke manieren overlast beperken. Daarom is mede op ons initiatief een motie ingediend (en aangenomen) die oproept de overlast zo veel mogelijk beperken (binnen de vastgestelde kaders).

U kunt hier alle stukken inzien.

Cor van Vliet, woordvoerder Ruimtelijke Ordening

« Terug