Uw stem is ook nu belangrijk!

Nieuwsbrief-Maart-2019-g.pngzondag 17 maart 2019 03:17

Nieuwsbrief ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam

Het is weer zover

Ook dit jaar mogen we weer naar de stembus. Woensdag 20 maart voor de Provinciale Staten en het Waterschap en donderdag 23 mei voor het Europese Parlement.

"Wat is daar zo belangrijk aan?" zou je denken en wat hebben wij er aan in Hardinxveld-Giessendam?

Ik wil enkele voorbeelden noemen; de Provinciale Staten beoordelen het provinciebestuur, de commissaris en zijn gedeputeerden. Dat gaat o.a. over:

 • het openbaar vervoer. Denk aan:
  • de kwaliteit en kosten van bus- en treinvervoer, onlangs overgegaan naar Qbuzz.
  • de kwaliteit van onze openbare ruimte. Wil de Provincie dat we meer woningen bouwen over het spoor? Dan zullen ze ook een bijdrage moeten leveren aan een veilige verbinding met de dorpskern. Dan zal er opnieuw en serieus gekeken moeten worden naar een tunnel onder de spoorlijn.

Zijn er bekenden waar we op kunnen stemmen? Jazeker! Onze ChristenUnie-wethouder Jan Nederveen.

Waarvoor is onze stem op de ChristenUnie doorslaggevend? Misschien wel het meest voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De Provinciale staten kiezen immers hun leden voor de Eerste Kamer, die de wetsvoorstellen van het Kabinet moet beoordelen en aanvaarden of afwijzen.

Het waterschap is verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding.

De grondwaterstand is belangrijk:

 • voor onze agrariërs
 • gevolgen van droogte voor de kwaliteit van funderingen
 • voor het zo snel mogelijk kunnen afvoeren van water bij hevige regenval

De rol van onze vertegenwoordigers in het Europese Parlement is van groot belang voor allerlei internationale vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de opvang van vluchtelingen die met groot gevaar voor hun leven in bootjes de overtocht wagen
 • de belangen van onze vissers en agrariërs die voor hun toekomst afhankelijk zijn van de besluitvorming in Brussel
 • onze steun aan Israel
 • aandacht voor Christenvervolging

Allemaal onderwerpen waarop de ChristenUnie. hoe klein ook, grote invloed kan uitoefenen bij de menings- en besluitvorming.

Blijf dus niet thuis en stimuleer uw familieleden om te komen want uw stem is van groot belang.

-- Kees Pille, Voorzitter ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam

Duurzaamheid

Duurzaamheid, energietransitie, klimaatakkoord, van het gas af, CO2 uitstoot terugdringen, etc. etc. De kranten staan er bol van, waarbij zelfs het gedrag van de kiezers van de politieke partijen wordt nagerekend op duurzaamheid.

Als achterban van de ChristenUnie hoeven we ons voor de uitkomst niet te schamen.

Na de Partij voor de Dieren en Groen Links zijn we derde in rang als het gaat om het belang van duurzaamheid. Ambitieus maar ook realistisch dus. Dat past bij ons als unie van Christenen die leven op een aarde die we van onze Schepper in bruikleen hebben.

In het coalitieakkoord van onze gemeente is duurzaamheid een onderwerp waarover we hebben afgesproken dat dit wordt opgenomen in het Raadsprogramma. Dit zijn onderwerpen die we zo belangrijk vinden dat ze in nauwe samenwerking tussen college en raad worden uitgewerkt. Dat betekent dus een zo breed mogelijk politiek draagvlak.

Als wethouder met duurzaamheid als belangrijk onderwerp in mijn portefeuille, ben ik afgelopen maanden volop aan de slag geweest.

Met een eerste basis die was gelegd door collega Boerman, heb ik, samen met het ambtelijk apparaat en in nauwe samenwerking met de regio Drechtsteden, in de tweede helft van 2018 de Lokale Energie Agenda (LEA) vorm en inhoud mogen geven.

In januari jl. is deze unaniem door de raad vastgesteld. Daarmee hebben we een agenda met onderwerpen en momenten waarmee we komende jaren volop aan de slag gaan om de CO2 uitstoot terug te dringen.

De LEA is met name gericht op het overgaan op alternatieve energiebronnen.

Het gaat best nog even duren, maar komende 15 à 20 jaar gaat toch echt in alle huizen de gaskraan dicht. Verwarmen en koken wordt anders. Woningen moeten worden geïsoleerd. Dit zijn de maatregelen die als eerste nodig zullen zijn.

In april 2019 wordt de eerste "transitievisie warmte" aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is een eerste visie (lees: ruwe schets) over wat de alternatieve warmte- en energiebronnen in de toekomst zijn voor onze regio.

Nog zeker geen absolute duidelijkheid en zekerheid per huis of wijk, maar wel een eerste indruk op basis van deskundig onderzoek.

Er is nog veel duurzaam werk te verzetten, maar de eerste belangrijke stappen worden gezet.

-- Jan Nederveen , wethouder ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam

Woonvisie

Na jaren waarin er relatief weinig gebeurde wat betreft woningbouw in ons dorp, staat er de komende jaren veel op de planning.

Meer en minder concreet wordt er gewerkt aan bouwplannen voor De IJzergieterij, De Rokerij, De Blauwe Zoom, ’t Oog, diverse locaties aan Buitendams en het gebied Middenwetering.

Recent hebben we het bestemmingsplan bedrijventerrein ’t Oog vastgesteld. In de voorbereiding op dit besluit hebben we stevig doorgesproken met betrokken bewoners (ook uit onze achterban) uit De Blauwe Zoom. 

Een bedrijventerrein op een dergelijke afstand heeft impact op de leefomgeving. Door de betrokkenheid van de bewoners is het plan aangepast. De milieucategorie van het bedrijventerrein is verlaagd, waardoor bepaalde bedrijven zich niet meer kunnen vestigen.

De bewoners hadden graag nog een verdere verlaging gezien, waardoor nog meer bedrijven worden uitgesloten. Wij zagen hiertoe geen mogelijkheid zonder de Provinciale regelgeving te schenden. Geen bedrijventerrein was dan eigenlijk het enige alternatief. Geen bedrijventerrein toevoegen is voor ons geen optie. Bestaande locaties zijn (bijna) vol en als we bedrijven blijvend willen binden aan ons dorp moeten we ze ook mogelijkheden geven te kunnen groeien.

Voor alle andere locaties waar wordt gebouwd zullen we vroeg, of laat ook stevige gesprekken moeten gaan voeren met belanghebbenden. Deze gesprekken zijn nodig en gaan we graag aan om tot goed afgewogen besluiten te kunnen komen.

De bouwactiviteiten die worden ontplooid zijn het gevolg van de woonvisie. De bestaande woonvisie is wat gedateerd. Deze zullen we als raad daarom opnieuw gaan vaststellen.

In de woonvisie bepalen we als raad hoeveel woningen we in ons dorp willen bouwen, in welke prijsklassen en voor welke doelgroepen. De woonvisie staat niet op zichzelf, maar is de bijdrage die Hardinxveld-Giessendam wil leveren aan de vastgestelde (regionale) woonvisie in de Drechtsteden. De ambitie van de Drechtsteden is om 25.000 woningen te bouwen tot 2030.

Wij moeten nog gaan bepalen hoeveel we daar als Hardinxveld-Giessendam aan willen bijdragen. De keuzen die we hierbij maken hebben veel impact op hoeveel, hoe en waar we de komende jaren gaan bouwen:

 • moeten we inzetten op ‘huidige’ bewoners?
 • of op ‘nieuwe' bewoners?
 • voor welke doelgroep moeten er extra woningen komen?
 • is er vooral behoefte aan appartementen of aan vrij staande woningen?

Ik ga graag met u het gesprek aan als u hierover een mening heeft, zodat we de juiste kaders kunnen gaan stellen.

-- Cor van Vliet, fractievoorzitter ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam

« Terug